Küldetésnyilatkozat

A Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár küldetésnyilatkozatát, fő feladatait és céljait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68.§ a) pontja alapján, a törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével fogalmazta meg.

Az ajkai Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár. Feladata biztosítani Ajka város és a városkörnyék lakosságának az informálódás, önképzés, tanulás, oktatás, kutatás, közművelődés és kikapcsolódás lehetőségeit. Szolgáltatásai mindenki számára hozzáférhetők, nyitottak.

Az ajkai Városi Könyvtár küldetésének tekinti, hogy:

 • a felhalmozott tudást és kulturális értékeket a könyvtárhasználók számára elérhetővé tegye az ő igényeiknek megfelelő, minőségi szolgáltatások nyújtásával, amelyet kulturált környezetben, a személyes emberi kapcsolatokra építve végez
 • biztosítsa a hazai és nemzetközi tudásanyaghoz való egyenlő esélyű, szabad, korlátozás nélküli hozzáférést nyomtatott és elektronikus dokumentumok által
 • segítse az állampolgárok tájékozódását közérdekű, közhasznú információk megosztásával
 • segítséget nyújtson az oktatáshoz, az élethosszig tartó tanuláshoz (önművelés, továbbképzés, átképzés), valamint a szórakozáshoz
 • támogassa a gyermekek, fiatalok értő olvasóvá nevelését, programok szervezését szabadidejük hasznos eltöltéséhez, összefogva a pedagógusokkal, az oktatás különböző színtereivel, résztvevőivel és a családokkal
 • széleskörű társadalmi kapcsolatokat építsen
 • hozzájáruljon a látogatók szabadidejének kulturált eltöltéséhez, képzőművészeti, zenei, sport, egészségügyi és egyéb társadalomtudományi műveltségének bővítéséhez
 • kiemelten támogassa a hátrányos helyzetűeket és fogyatékkal élőket, így biztosítva az információs esélyegyenlőséget
 • korszerű ismeretekkel rendelkező könyvtárosokat foglalkoztasson, akiknek küldetése, hogy szakmai felkészültségükkel biztosítsák a használóközpontú, minőségi könyvtári szolgáltatásokat
 • rendezvényeivel bekapcsolódjon a város kulturális életébe
 • az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) keretében biztosítsa más könyvtárak állományának elérését, illetve saját gyűjteményéből dokumentumokat szolgáltasson más könyvtáraknak
 • helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjtsön, azokat az olvasók rendelkezésére bocsássa, segítse a helytörténeti kutatásokat
 • gondozza, segítse, dokumentumokkal lássa el fiókkönyvtárait
 • a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerrel (KSZR) együttműködve részt vegyen a városkörnyéki települési könyvtárak ellátásában
 • internet-hozzáférést és irodai szolgáltatásokat biztosítson olvasói és az Információs Központ látogatói számára
 • a szolgáltatások bővítése, az olvasói igények kielégítése, a tanulás és a világra való rálátás segítése céljából folyamatosan fejlessze gyűjteményét
 • a felsoroltak által javítsa a könyvtárkép társadalmi megítélését

Jelen küldetésnyilatkozatot az ajkai Városi Könyvtár minden dolgozója ismeri, és a benne foglaltak szem előtt tartásával végzi munkáját.